Hipoterapia

Hipoterapia alebo hippoterapia je využitie koňa pri liečbe. Je jednou z metód animoterapie. 

Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.

Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a zmyslov.

V súčasnosti na hipoterapiu máme 2 koníky, kľudnej a vyrovnanej povahy, vybrané hiporehabilitačným pracovníkom. Hipoterapiu poskytujeme celoročne, pretože máme v zimných mesiacoch k dispozícii krytú halu.

Hipoterapia je určená klientom už od útleho veku až po dospelých klientov. Pri hipoterapii spolupracujeme s hiporehabilitačným pracovníkom, ktorý má oprávnenie poskytovať hipoterapiu v zmysle platných predpisov.

Pôsobenie hipoterapie

Pôsobenie hipoterapie je komplexné:
 • facilitácia posturoreflexných mechanizmov
 • normalizácia svalového tonusu
 • rytmizácia organizmu
 • koordinácia pohybov facilitácia senzorickej integrácie
 • narúšanie patologických stereotypov
 • zlepšenie rovnováhy
 • reedukácia reči
 • zvyšovanie sebadôvery
 • úprava svalovej dysbalancie
 • zapájanie autochtónneho svalstva
 • úprava pohybovej symetrie
 • mobilizácia kĺbov
 • zlepšovanie adaptácie
 • facilitácia tvorby nových motorických programov
 • zlepšenie emočného vzťahu k cvičeniu
 • energetické posilnenie pacienta

Druhy hipoterapie

1. Hiporehabilitácia

je využívaná v medicíne a je najrozšírenejšou formou hipoterapie. Je to začlenenie vozenia na koni alebo jazdenia, do komplexu opatrení zameraných na minimalizovanie, či odstránenie fyzického alebo mentálneho handicapu.

2. Liečebno – pedagogické jazdenie

kôň je zaradený ako médium do oblasti pedagogicko – psychologickej, aby sa u klienta vytvorili učebné predpoklady, podporili pozitívne zmeny chovania, odstránili sa alebo zmiernili prejavy niektorých duševných porúch alebo zmyslového deficitu.

3. Športové jazdenie pre handicapovaných

je založené na aktívnom ovládaní koňa pacientom. Pacient s ohľadom na svoj handicap, sa za použitia špeciálnych pomôcok alebo zmenenej techniky jazdy učí jazdiť na koni, prípadne sa zúčastňuje športových súťaží.

Cenník

Jedna hipoterapeutická hodina trvá okolo 15-20 min v závislosti od klienta a cena takejto hodiny je 19 Eur.  Hipoterapiu si klient hradí sám. 

Na hipoterapiu je potrebné odporúčanie lekára, rehabilitačného, neurológa, psychológa, pri deťoch je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.

V súčasnosti sme v štádiu prípravy rozbehnutia dlhodobejšej spolupráce so Zariadením komunitnej rehabilitácie Gaudeamus so sídlom na Mokrohájskej, v Bratislave, kde by sme chceli poskytovať hipoterapiu v prvom rade klientom tohto zariadenia. Veríme, že budeme úspešní a veci rozbehneme, tak ako si želajú obe zúčastnené strany.